دکتر علی افتخاریان( استاد گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر بیژن نقیب زاده( استاد گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر علی اصغر پیوندی( استاد گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی( دانشیار گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر مهدی خواجوی ( دانشیار گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر نادر اکبری دیلمقانی(دانشیار بینی و سینوس )

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر شاهرخ خوش سیرست( دانشیار گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر فرهاد مختاری نژاد( استادیار گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر زهرا عباسی( استادیار گوش و حلق و بینی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب