آسیب های نخاعی می تواند ویرانگر باشد که منجر به فلج ناقص یا کامل می شود. آسیب های نخاعی اغلب کشنده بوده، اما در طول پنجاه سال گذشته برای کمک به مردم مبتلا به آسیبهای نخاعی بسیاری از درمان های جدید توسعه یافته اند و احتمال بهبود و زنده ماندن زیاد گشت است . در بیست سال گذشته، حتی امیدواری به  درمان ضایعات نخاعی توسعه یافته است.آسیب نخاعی ممکن است با دارو،  جراحی، و درمان فیزیکی تا حدودی بهبود یابد.

   

در مرکز تحقیقات جراحی اعصاب و Animal Lab   بیمارستان لقمان حکیم  درطول یازده سال کار تحقیقاتی در زمینه ضایعات نخاع و استفاده ازStem cell  با همکاری مرکز رویان ابتدا بر روی موش و سپس میمون موفقیت های  قابل توجهی بدست آمده است در روز پنجشنبه 1395/3/13  یک نمونه از عمل جراحی کاشت سلول های بنیادی در نخاع صدمه دیده میمون انجام شد.این مرکز به مسئولیت جناب آقای دکترامیدوار رضایی و دیگر اساتید محترم اداره می گردد.

   

 

 

فایل‌ها