نام و نام خانوادگی : سمانه احمدی                                 

 مدرک :کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 سمت : مسئول کتابخانه  و کارشناس مدیریت منابع اطلاعاتی و علم سنجی مرکز

 سابقه :12سال

 پست الکترونیک : ah.sA42@Gmail.com

تماس: (داخلی 579) 02151025000

 

نام و نام خانوادگی : پیمان جانانی                                                                      

 مدرک : کارشناس ارشد کتابداری پزشکی

 سمت : کتابدار

سابقه : 22سال

 پست الکترونیک : Jananipayman@Gmail.com

تماس: (داخلی 291) 02151025000

 

 

نام و نام خانوادگی : مریم معظمی 

مدرک : کارشناس ارشد                                                                                      

کتابداری پزشکی سمت : کتابدار

 پست الکترونیک : Maryammoazami22@gmail.com

تماس: (داخلی 291) 02151025000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب