خانم فرزانه سادات شایگانی
 
مسئول مددکاری

خلاصه ای از حوزه فعالیت واحد مددکاری

 

- هماهنگي با بخش و پزشكان در ارتباط با معرفي بيماران با توجه به مشكل درماني و اجتماعي آنان

- تحقيق و بررسي در زمينه شناخت مسائل و مشكلات اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي و رواني بيماران با استفاده از ابزار  مشاوره و گزارش شرح حال بیمار  

- تماس با موسسات درماني و اجتماعي در رابطه با مشكلات بيماران بستري

- بررسي وتشخیص  وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني

- تماس با ساير واحدها جهت هماهنگي در رفع مشکل بيماراني كه به اقدام ویا  درمان خاصي نیاز دارند

- ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات به مقامات مسئول بيمارستان به منظور حل مشكلات بيمار

- آماده سازي بيماران جهت بازگشت به اجتماع و يا آماده سازي خانواده جهت تحويل بيماران خود

- شناسايي و استفاده از منابع اجتماعي،رفاهي و خيرين براي كمك به حل مشكل بيماران

- انجام وظايف محوله مسئولين به واحد مددكاري

- ارجاع بيماران بدون همراه و مجهول الهويه به اجتماع و يا مراكز نگهداري از جمله بهزيستي ، گرمخانه وانجام بیمه بیمار بدون همراه 

- مصاحبه و مشاوره جهت استفاده از امكا نات ارائه شده توسط دولت براي بيماران از جمله بيمه ايرانيان، بيمه هاي تكميلي و مصدومين ترافيكي

- شركت در تيم درماني (پزشك ، پرستار و...) ، برقراري جلسات مشاوره با ساير متخصصين ودست اندركاران درماني بيمار

- درصورت ضرورت برای بیماران خاص هماهنگی با پزشک مربوطه ودریافت اطلاعات ومدارک  پزشکی آنان جهت رفع مشکلات بیماران جهت ارائه به مراکز حمایت اجتماعی

مراجعه  روزانه پرسنل مددکاری به بخش ومشاوره ومصاحبه وگرفتن شرح حال وگزارش از وضعیت مالی اقتصادی واجتماعی بیماران وراهنمایی لازم جهت استفاده از امکانات ومنابع اجتماعی ارائه شده توسط مرکز وسایر مراکز وسازمانها

 

خدمات مشاوره اي ارائه شده به خانواده ها                    

همكاري هاي صورت گرفته با ساير نهادها جهت ارائه خدمات اجتماعي و اقتصادي به بيماران و خانواده هاي آنها مانند: كميته امداد ، بهزيستي،جمعيت هلال احمر،كميسارياي سازمان ملل،موسسات خيريه /Ngoها ،بيمه خدمات درماني، ساير موارد (درصورت وجود ) ریاست جمهوری   ..............     

 

 راهنمایی بیمار فاقد بیمه 

 

دریافت مسا عدت هنگام پذیرش بیمار

 

ارجاع همراه بیمار دارای مشکل  اسکان به کمیته امداد

 

اخذ مجوز عمل بیمار بدون سرپرست از مراکز قضایی  

 

اعمال تخفیفات در سیستم HIS و ارسال گزارش تخفیفات به مدیریت

       

  ارسال اسناد مالی به تدارکات بابت هزینه پرداخت شده بابت بیمه  بیمار بدون همراه ویا فاقد مدارک شناسایی  وسایر هزینه ها درمانی وتشخیصی

 

 

خیریه حضرت امام جواد (ع)  وخیریه حضرت فاطمه الزهرا  (س) از حامیان مالی این مرکز می باشند.

 

 

                                                                                             
خانم فریبا شریفیان
 
مسئول مددکاری

خلاصه ای از حوزه فعالیت واحد مددکاری

 

- هماهنگي با بخش و پزشكان در ارتباط با معرفي بيماران با توجه به مشكل درماني و اجتماعي آنان

- تحقيق و بررسي در زمينه شناخت مسائل و مشكلات اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي و رواني بيماران با استفاده از ابزار  مشاوره و گزارش شرح حال بیمار  

- تماس با موسسات درماني و اجتماعي در رابطه با مشكلات بيماران بستري

- بررسي وتشخیص  وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني

- تماس با ساير واحدها جهت هماهنگي در رفع مشکل بيماراني كه به اقدام ویا  درمان خاصي نیاز دارند

- ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات به مقامات مسئول بيمارستان به منظور حل مشكلات بيمار

- آماده سازي بيماران جهت بازگشت به اجتماع و يا آماده سازي خانواده جهت تحويل بيماران خود

- شناسايي و استفاده از منابع اجتماعي،رفاهي و خيرين براي كمك به حل مشكل بيماران

- انجام وظايف محوله مسئولين به واحد مددكاري

- ارجاع بيماران بدون همراه و مجهول الهويه به اجتماع و يا مراكز نگهداري از جمله بهزيستي ، گرمخانه وانجام بیمه بیمار بدون همراه 

- مصاحبه و مشاوره جهت استفاده از امكا نات ارائه شده توسط دولت براي بيماران از جمله بيمه ايرانيان، بيمه هاي تكميلي و مصدومين ترافيكي

- شركت در تيم درماني (پزشك ، پرستار و...) ، برقراري جلسات مشاوره با ساير متخصصين ودست اندركاران درماني بيمار

- درصورت ضرورت برای بیماران خاص هماهنگی با پزشک مربوطه ودریافت اطلاعات ومدارک  پزشکی آنان جهت رفع مشکلات بیماران جهت ارائه به مراکز حمایت اجتماعی

مراجعه  روزانه پرسنل مددکاری به بخش ومشاوره ومصاحبه وگرفتن شرح حال وگزارش از وضعیت مالی اقتصادی واجتماعی بیماران وراهنمایی لازم جهت استفاده از امکانات ومنابع اجتماعی ارائه شده توسط مرکز وسایر مراکز وسازمانها

 

خدمات مشاوره اي ارائه شده به خانواده ها                    

همكاري هاي صورت گرفته با ساير نهادها جهت ارائه خدمات اجتماعي و اقتصادي به بيماران و خانواده هاي آنها مانند: كميته امداد ، بهزيستي،جمعيت هلال احمر،كميسارياي سازمان ملل،موسسات خيريه /Ngoها ،بيمه خدمات درماني، ساير موارد (درصورت وجود ) ریاست جمهوری   ..............     

 

 راهنمایی بیمار فاقد بیمه 

 

دریافت مسا عدت هنگام پذیرش بیمار

 

ارجاع همراه بیمار دارای مشکل  اسکان به کمیته امداد

 

اخذ مجوز عمل بیمار بدون سرپرست از مراکز قضایی  

 

اعمال تخفیفات در سیستم HIS و ارسال گزارش تخفیفات به مدیریت

       

  ارسال اسناد مالی به تدارکات بابت هزینه پرداخت شده بابت بیمه  بیمار بدون همراه ویا فاقد مدارک شناسایی  وسایر هزینه ها درمانی وتشخیصی

 

 

خیریه حضرت امام جواد (ع)  وخیریه حضرت فاطمه الزهرا  (س) از حامیان مالی این مرکز می باشند.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب