معاون پژوهشی

دکترمحمد رضا حاجی اسماعیلی

مرتبه علمی:

دانشیار

رشته تخصصی:

فوق تخصص مراقبت های ویژ ه

محل استقرار معاون پژوهش :

ساختمان شماره 6– واحد توسعه تحقیقات بالینی

پست الکترونیکی:drhajiesmaeili@gmail.com

شرح وظایف معاون پژوهشی :

1-تسهیل انجام پژوهش های بالینی در بیمارستان از طریق پیگیری تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها

2-درخواست منابع و حمایت مالی مورد نیاز پژوهش های بیمارستان

3-هماهنگی برای ارائه مشاوره واستفاده از نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی وآمار برای طراحی صحیح وآنالیز وتایید وثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

4-تامین وآموزش نیوی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در بیمارستان

5-حمایت وتسهیل اجرای مطالعات Health system research   در محیط بیمارستان

6-اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش

7-نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان

8-اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی در مورد اخرین مصوبات ومکاتبات پژوهشی

9-تعریف و به روز رسانی مستمر بخش پژوهشی در سایت بیمارستان

10-پیگیری تجهیزو برنامه ریزی ونظارت براداره کتابخانه بیمارستان

11-تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان برای مراجع بالاتر

12-همکاری در راستای تقویت ارتباط پژوهش وآموزش واقدام مبتنی برشواهدبیمارستان

13-تدوین و بروزرسانی اولویت های پژوهشی بیمارستان

شماره تماس :

02151025182

 شرح فعالیتهای معاون پژوهشی :

  1. برگزاری کارگاههای اموزشی ویژه اعضای هیات علمی
  2. تشویق اعضای هیات علمی فعال در پژوهش
  3. برگزاری جلسات ژورنال کلاب
  4. تشویق فعالیتهای پژوهشی بین بخشی
  5. جذب منابع مالی  تجهیزاتی برای پژوهش
  6. تشکیل جلسات شورای پژوهش بیمارستان
  7. جذب دانشجویان برای انتخاب پایان نامه از مرکز
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب