فواید شبکه های اجتماعی

 

  • افزایش تعداد ارجاع به تولیدات پژوهشی  
  • برقراری ارتباط با اساتید داخلی و خارجی  
  • افزایش ضریب دسترسی به مقالات از طریق جستجوگرها
  • انتشار و اشتراک دانش
  • افزایش همکاریهای علمی

 

 

 Name

 Publisher

 URL Address

 Access

 Mendeley

 Elsevier

 https://www.mendeley.com/

 Help

 Linkdin

 Linkedin

 www.linkedin.com

 Help

Researchgate

 Researchgate

 https://www.researchgate.net

 Help

 Academia

 Academia

 www.academia.edu

 Help

 ORCID

 ORCID

 www.ORCID.org

 Help

 researcherid

 Clarivate Analytics

 http://www.researcherid.com/

 Help

 

 

 https://scholar.google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب