مدیره دفترپرستاری

خانم مهناز خیریان

سوپروایزر

خانم معصومه قیومی

سوپروایزرآموزشی

خانم مریم شکوری
سوپروایزر بالینی

خانم دلبر الاسوند
سوپروایزر بالینی

خانم معصومه صالحی مقدم

 

 
         

 

 

 
   
 
سوپروایزر بالینی

خانم سوسن ملک محمدی
  سوپروایزر بالینی

آقای محمد حسن فلاحتی
سوپروایزر بالینی

آقای عباس خشکود
سوپروایزر بالینی
محمد سیاه منصوری
سوپروایزر بالینی
انوشیروان بلیوانی

سوپروایزر بالینی

معصومه بیات

سوپروایزر بالینی

اردشیر ستاری

سوپر وایزر بالینی

خیراله اکبری

سوپر وایزر کنترل عفونت

فاطمه حمیدی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب