سالن های مطالعه کتابخانه در دو قسمت می باشد:

1. سالن مطالعه آقایان با گنجایش 30 نفر.
2. سالن مطالعه خانم ها با گنجایش 30 نفر.
.                                                                                                                                                           

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب