بیانیه رسالت (Mission):

   مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم بعنوان یک مرکز هیئت امنایی دانشگاهی رسالت خود را ارائه مطلوبترین خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی می داند و در این راه از نیروهای متخصص و با انگیزه ،تجهیزات و تسهیلات مناسب ضمن استفاده بهینه و رعایت اصول آموزش مطابق با بهترین و کاملترین روشهای ارائه خدمات با استفاده از شیوه های نوین علمی بهره می برد و اولویت خود را:

بهبود مداوم کیفیت خدمات و ایمنی بیمار با توجه به حقوق بیمار  بر اساس مشارکت پرسنل و مسئولیت های اجتماعی مرکز اعلام می دارد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب