دکتر شهریار نیک پور(دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین)

  رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر محمد صالحی(استادیار بیماری‌های داخلی)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

 

دکتر آرزو رنجبر(استادیار بیماری‌های داخلی)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر آدینه طاهرخانی(استادیار بیماری‌های داخلی)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

 

دکترافسانه صفاریان(استادیار بیماری‌های داخلی)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکترمهنا کاظم پور(استادیار بیماری‌های داخلی)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکترسعید کلباسی (استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین))

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر زهرا داودی(دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین))

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر فرزانه فتوحی(استادیار بیماری‌های کلیه (بالغین))

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر لقا لطف اللهی حقی(استادیار بیماری‌های کلیه (بالغین))

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

دکتر روناک نعلینی(استادیار خون و سرطان بالغین)

رزومه انگلیسی و رزومه فارسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب