دکتر اسماعیل حاجی نصراله(استاد جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر سیدهادی میرهاشمی(دانشیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتربهادر اشیدری(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر فریبرز رشنو(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر محسن سوری(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر امیر زمانی(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر روزبه شدیدی اصل(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر ستاره محمودی(استادیار جراحی عمومی)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب