کتابخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم با شناسه فوق  در سال 1366 تاسیس گردیده است. مساحت مخزن در حدود 250 متر مربع است و شامل بخشهایی چون  مجموعهسازی و سازماندهی ، مرجع ، اطلاعرسانی ، تامین منابع الکترونیکی ، زیراکس و تکثیر میباشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب