برگزیدگان منتخب پژوهشی 1402

 • دکتر امیدوار رضائی رئیس مرکز تحقیقات قاعده جمجمه
 • دکتر آرمان احمدزاده  سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • دکتر حسین پاکدامن رئیس مرکز تحقیقات نقشه بردری مغز
 • دکتر بابک مصطفی زاده رئیس مرکز تحقیقات مسمومین
 • دکتر شاهرخ خوش سیرت رئیس مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
 • دکتر مسعود مردانی
 • دکتر لطیف گچکار
 • دکتر شاهین شادنیا
 • دکتر رضا رباطی
 • دکتر ایلاد علوی درزم
 • دکتر گیو شریفی
 • دکتر کاوه ابراهیم زاده
 • دکتر میترا رحیمی
 • دکتر مهرداد روزبه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب