برنامه عملیاتی کتابخانه شامل موارد زیر می باشد:

1. برنامه عملیاتی گزارشات علم سنجی    

 2. برنامه عملیاتی خرید کتاب

3. برنامه عملیاتی برگزاری کارگاه های آموزشی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب