مجموعه کتابخانه مطابق اهداف تعیین شده ، نوع کتابخانه ، زمینه های موضوعی مطرح شده در دانشگاه و با در نظر گرفتن جامعۀ استفاده کننده، توسط اساتید محترم و با توجه به مد نظر داشتن نیاز مراجعه کنندگان انتخاب شده و بوسیله کتابخانه تهیه می شود.

در این بخش خرید کتاب ، پیگیری و دریافت لیست فارسی و انگلیسی مورد نیاز گروه های آموزشی ، پژوهشی،خرید کتاب فارسی از طریق شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام میگیرد. انجام کلیه امور مالی مربوط به خرید کتب فارسی و لاتین وچاپی والکترونیکی از جمله تنظیم صورتحساب و رسیدهای مربوط به خرید کتاب برای کتابخانه در بخش سفارشات صورت می گیرد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب