در بخش سازماندهی کتابها کتابهای فارسی، لاتین خریداری و ثبت شده در دفاتر ثبت کتابخانه ثبت می شوند فهرست نویسی ورده بندی کتابها برای مشخص شدن

محل قرار گرفتن آنها در قفسه هاست و به وسیله فهرست نویسی و رده بندی بازیابی منابع تسهیل می شوند.

لازم به ذکر است در این کتابخانه کتابها بر اساس سیستم رده بندی کتابخانهملی پزشکی آمریکا(NLM)رده بندی می شوند. این فهرست نویسی به دو صورت دستی

و کامپیوتری توسط این بخش تهیه و وارد کامپیوتر می شود. در حالت دستی کتاب با استفاده از خود کتاب فهرست نویسی توصیفی شده و بااستفاده از ابزار

موضوعی و رده بندی و شماره پدیدآور، فهرست نویسی تحلیلی و رده بندی می شود و بعد اطلاعات وارد کامپیوتر میشود. حالت کامپیوتری  اطلاعات توصیفی و

تحلیلی و رده بندی کتاب از طریق فایلهای Iso  و Htmlاز هر کتابخانه ممکن که اطلاعات کتابها را داشته باشند نظیر سایت کتابخانه ملی ایران، سایت کتابخانه های

مهم جهان و(...وارد برنامه جامع کتابخانه پارس آذرخش می شود.

اطلاعات ورودی در کامپیوتر بعد از تصحیح اطلاعات و آماده سازی جهت بازیابی قابل جستجوی کامپیوتری می شود و از طریق پورتال کتابخانه نیز قابل جستجو

می باشد .بعد از ورود اطلاعات کتابها در کامپیوتر و کار روی آنها، برای شماره های بازیابی کتابها برچسب عطف تهیه شدهو در عطف آنها چسبانده می شود و بعد

کتابها می توانند وارد مخزن شوند و در قفسه ها در جای اختصاصی خود قرار گیرند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب