اهداف کلی

 

1. پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی مرکز  از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران .
2.  به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده
3. بهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

 

اهداف ویژه

 

    1.  مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی مرکز
   2.   ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی
    3.  تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  آموزش کتابداران وجامعه مخاطبان
   4.   انجام پژوهش درحوزه های مرتبط با علوم کتابداری واطلاع رسانی
   5.   مشارکت در امور پژوهشی
 

وظایف کتابخانه بیمارستان لقمان

 

1.     انتخاب منابع اطلاعاتی براساس مطالعات نیاز سنجی از جامعه مخاطبان و مسئولان بخش مجموعه سازی
 2.    ارائه فهرست منابع انتخاب شده به امور مالی جهت تدارک و تأمین منابع اطلاعاتی
 3.    سازماندهی منابع به منظور افزایش میزان دسترسی اعضا
  4.  اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات مرجع علوم پزشکی و رشته های وابسته
 5.   اموزش کتابداران و جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی
   6. مشارکت در طرحهای تحقیقاتی ، پایان نامه ها و موارد مشابه به عنوان مشاور اطلاعاتی
   7. مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات درقالب کتابخانه الکترونیکی یکپارچه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب