يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > پزشکان مرکز 
 
 
 
 
 


دکتر امیدوار رضائی
ریاست بیمارستان لقمان حکیم

Google Scholar

CV (رزومه)


دکتر علی خوشکار
قائم مقام بیمارستان و معاونت درمان

scopus

CV (رزومه)


دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
معاون آموزشی

مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar

CV (رزومه)


دکتر شاهین شادنیا
مرتبه علمی : استاد
سم شناسی بالینی و مسمومیتها
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

CV (رزومه)

دکتر حسین حسنیان مقدم
مرتبه علمی :دانشیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها

Google Scholar

Scopus
ORCID ID

CV (رزومه)

دکتر لطیف گچکار
مرتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

CV (رزومه)


دکتر نسیم زمانی
مرتبه علمی :استادیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها
Google Scholar
Scopus
ORCID

CV (رزومه)

 


دکتر رضا رباطی
مرتبه علمی : دانشیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCIDID

دکتر محمد صمدیان
مرتبه علمی : استاد
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

 

 

دکتر حسین پاکدامن
مرتبه علمی :استاد
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر هاله طالائی
مرتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus

ORCID

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
مرتبه علمی: دانشیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتربیژن نقیب زاده
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکترعلی اصغر پیوندی
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر کوروش قره گزلی
مرتبه علمی :استاد
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر گیو شریفی
مرتبه علمی : استاد
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر میترا رحیمی
مرتبه علمی :دانشیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها

Google Scholar
Scopus
ORCI


دکتر بابک مصطفی زاده
مرتبه علمی :استاد
پزشکی قانونی

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر محمد رحمتی رودسری
مرتبه علمی : استاد
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر اسماعیل حاج نصراله

مرتبه علمی :استاد

جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

 

دکتر امیدوار رضائی
مرتبه علمی : استاد
جراحی مغز و اعصاب
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مرجان اسدالهی
مرتبه علمی : دانشیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

                              

دکتر پریسا سزاری
استادیار بیهوشی 

Google Scholar

CV (رزومه)

 

دکتر حسن پیوندی
مرتبه علمی : دانشیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus

ORCID


دکتر سهیلا نصیری
مرتبه علمی : دانشیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

 

دکتر مریم طاهر خانی
مرتبه علمی : دانشیار
قلب و عروق

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر نیکو مظفری
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر آرمان احمدزاده
مرتبه علمی : دانشیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکترامیر حسین قاضی زاده
مرتبه علمی :دانشیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر شهرام ثابتی
مرتبه علمی : دانشیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرحناز بیداری
مرتبه علمی : دانشیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID I


دکتر هومن بهرامی
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر خسرو آگین
مرتبه علمی : دانشیار
ریه

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر شروین شکوهی
مرتبه علمی :استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر علی افتخاریان
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکترسیدهادی میر هاشمی
مرتبه علمی : دانشیار
فلوشیپ لاپاراسکوپی

Google Scholar

Scopus
ORCID ID

دکتر محمدمهدی امام
مرتبه علمی: استادیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر مهدی قیصری
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرهادمختاری نژاد
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر نسترن نمازی
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نرگس السادات زاهد
مرتبه علمی :دانشیار
نفرولوژی

Google Scholar
Scopus

ORCID

دکتر مهدی خواجوی
مرتبه علمی : دانشیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکترکاوه ابراهیم زاده

مرتبه علمی : استادیار


Google Scholar

دکتر بابک صلواتی پور
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر شهریارنیکپور
مرتبه علمی :دانشیار
گوارش و کبد
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر منوچهر ایلخانی
مرتبه علمی :دانشيار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرانه فرساد
رتبه علمی : استادیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر علیرضا رجائی
مرتبه علمی : دانشیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مهتاب رمضانی
مرتبه علمی : استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر فریده خدابنده
مرتبه علمی : دانشیار
پزشکی قانونی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر سعید کلباسی
مرتبه علمی :استادیار
غدد متابولیسم

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر لقا لطف اللهی حقی
مرتبه علمی : استادیار
نفرولوژیست

Google scholar
Scopus
ORCID

 

دکتر النا جمالی
مرتبه علمی : استادیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر آدینه طاهر خانی
مرتبه علمی : استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مازیار شجاعی
مرتبه علمی :استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر زهرا داودی
مرتبه علمی : استادیار
غددمتابولیسم
Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مینوش شعبانی
مرتبه علمی :استادیار
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر محسن سوری
مرتبه علمی : دانشیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نادر اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus

ORCID ID

 


 

دکتر حسن پورمشتاق
مرتبه علمی : استادیار
عفونی کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکترمریم السادات تهرانی
مرتبه علمی : استادیار
ریه

Google Scholar

دکتر زهرا رحمانی
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر مهدی شیبانی
مرتبه علمی : استادیار
قلب و عروق

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر بهادر اشیدری
مرتبه علمی : استادیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر آناهیتا ذوقی
مرتبه علمی: استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر مریم حقیقی مراد
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر سیدعلی موسوی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 
دکتر محمد صالحی
مرتبه علمی :استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID
دکتر فریبرز رشنو 
مرتبه علمی :استادیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مسعود نشیبی
مرتبه علمی :استادیار
بیهوشی

Google Scholar
 

CV (رزومه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر فرهاد صفری
مرتبه علمی :دانشیار
بیهوشی

Google Scholar
 

CV (رزومه)

 دکتر کامران متقی
مرتبه علمی :دانشیار
بیهوشی

Google Scholar
 

CV (رزومه)

 

 

دکتر رضا گوهرانی
مرتبه علمی :استادیار
بیهوشی


Google Scholar

CV (رزومه)
 

 

 
 
 
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.