مسئول رسیدگی به شکایات

 

 

حوزه فعالیت : شکایات حضوری و غیر حضوری

دریافت شکایات حضوری،تلفنی و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان

انجام مکاتبات جهت دریافت مستندات، بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی و ارائه گزارش به مقام مافوق

پیگیری، بررسی و ارائه پاسخ به هنگام به شکایات

اعلام تذکر با توجه به تخلف صورت گرفته

راهنمایی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت

همکاری و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

جمع بندی شکایات و تجزیه و تحلیل علل بروز آن

تهیه گزارش های دوره ای از فعالیت های انجام شده و ارائه به مقام مافوق

 

 در ساعات اداری معاونت درمان و پس از ساعات اداری وایام تعطیل ، سوپر وایزر و کشیک اداری مسئول پاسخ گویی به شکایات می باشد.

شماره تماس :  51025419

شماره داخلی419

 

 

 

فایل‌ها