رئیس دانشگاه و عضو هیئت امناء

آقای دکتر علیرضا زالی

رئیس مرکز و دبیر هیئت امناء

آقای دکتر امیدوار رضایی

مدیر مرکز و عضوهیئت امناء

آقای سعدی بنار

عضوهیئت امناء

آقای دکتر کوروش قره گزلی

عضوهیئت امناء

خانم فاطمه گودرزی

عضوهیئت امناء

آقای دکتر اسماعیل حاجی نصرالله

عضوهیئت امناء

آقای مهندس حمید درویشاین

عضوهیئت امناء

آقای مهندس نصرالله آبادیان

 

فایل‌ها