برنامه ماهانه کلاس های آموزشی تئوری بخش جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم

ارائه دهنده

تاریخ

Chapter

عنوان

تصاویر

گزارش بخش

استاد

دستیاران  بخش 

98-7-4

*

کیس ریپورت

عکس

گزارش

دکتر امیدوار رضائی

دستیاران  بخش

98-7-8

 

 

عکس

گزارش 

دکتر کاوه ابراهیم زاده
دستیاران  بخش 98-07-11  

 

عکس

گزارش

دکتر سید علی موسوی 

دکتر طاهر موسویان

98-07-15

*

 

عکس

گزارش

دکتر امیدوار رضائی
دکترطاهر موسویان

98-07-22

*

 

عکس

گزارش

دکتر محمد صمدیان

دکترطاهر موسویان

98-07-29 *   عکس گزارش دکتر کاوه ابراهیم زاده


 

 

فایل‌ها