جناب آقای یعقوب صادق زاده
 
مسئول واحد حراست
 
 

سوابق فعالیت :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
جناب آقای یعقوب صادق زاده
 
حراست
 
 

سوابق فعالیت :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فایل‌ها