برنامه ماهانه کلاس های آموزشی تئوری بخش جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم

ارائه دهنده

تاریخ

Chapter

عنوان

تصاویر

گزارش بخش

استاد

دستیاران  بخش 

98-5-7

*

کیس ریپورت

عکس

گزارش

دکتر امیدوار رضائی

دکتر محمدعلی شمسی

98-5-10

 

 

عکس

گزارش 

دکتر کاوه ابراهیم زاده
     

 

 

 

 

دکتر یحیی دانشمند 

98-05-24

*

 

عکس

گزارش

دکتر کاوه ابراهیم زاده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           
 

 

فایل‌ها