سرکارخانم فاطمه گودرزی

 

   مدیره دفترپرستاری

 
 

 

 

فاطمه گودرزی            داخلی : 300                       Goodarzi_f52@yahoo.com            

کارشناس پرستاری          کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سمت :  مدیر پرستاری

 • شروع پرستاری در مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی لقمان حکیم از سال 78 لغایت 84
 • سوپروایزر آموزشی مرکز از سال 84 لغایت 92
 • مدیر پرستاری مرکز ازاسفندماه 1392تا کنون

 

سوابق آموزشی تدریسی:

 1. در حوزه مدیریتی
 2. مدیریت بحران وبلایا
 3. مدیریت خدمات پرستاری
 4. نظارت و کنترل
 5. حل مسئله در پرستاری
 6.  نحوه محاسبه کارانه ( قاصدک)
 7. اعتبار بخشی
 8. ایمنی بیمار
 9. حاکمیت بالینی
 10. در حوزه پرستاری
 11. مراقبت های پرستاری از بیمار قبل و بعد از عمل
 12. گزارش پرستاری
 13. مراقبت پرستاری در سوختگی بیماران ( آب و الکترولیت )
 14. مراقبت های پرستاری عمومی
 15. مراقبت پرستاری در کاشت حلزون
 16. مراقبت پرستاری در مسمومیت با استامینوفن

 

کمیته ها:

 • عضو کمیته پایش و سنجش کیفیت از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجیزات پزشکی از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته اخلاق بالینی و پزشکی از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته  مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته بهداشت محیط از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته کنترل عفونت از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی و نسوج از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته اورژانس از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته انتقال خون از سال 89 تا کنون
 • عضو کمیته ساخت وساز بیمارستانی از سال 89 تا کنون

 

فعالیت ها :

 • همکاری با نظام پرستاری از سال 84 تا کنون
 • همکاری با انجمن پرستاری از سال 84 تا کنون
 • همکاری با معاونت پرستاری وزارت بهداشت از سال 84 تا کنون
 • بازنگری شرح وظایف پرستاری در سطح وزارت متبوع از سال 1396
 • از مولفین کتاب استانداردهای خدمات پرستاری ( در سطح ملی)
 • تدوین فرم های کتاب کنترل آب و الکترولیت، کاردکس دارویی و مراقبتی در سطح دانشگاه
 • دبیر اجرایی و علمی در کمیته های بین المللی و کشوری
 • برگزاری سمینار در سطح کشور

 

 

 

فایل‌ها