برنامه  ماهانه کلاس های  آموزشی تئوری  بخش جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم

ارائه دهنده

تاریخ

Chapter

عنوان

تصاویر

گزارش بخش

دکتر جباری

 

پنجشنبه

1398-3-9

28

Cranioplasty

عکس

گزارش

دکتر سالاری

 

دوشنبه

1398-3-13

34

Medical  and  Surgical Management  of  chronic  Subdural  Hematomas

 عکس

گزارش

دکتر دانشمند

دوشنبه

1398-03-20

30

Clinical  Evaluation  of  Adult  Hydrocephalus

 

گزارش

دکتر موسویان

پنج شنبه 

1398-03-20

31

Shunting

عکس

گزارش

دکتر جباری

دوشنبه

1398-3-27

32

The  role  of  third  Ventriculostomy  in  Adults  and children

عکس

گزارش 

دکتر سالاری

پنجشنبه

1398-3-30

33

Brain  Abscess

عکس

گزارش

 

 

فایل‌ها