اهداف استراتژیک مرکز (اهداف کلان) GOALS-

 

G1.ارتقاء مستمر کیفیت و ایمنی خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی

G2.ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

G3.دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین در ارائه خدمات  

G4.افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت و کارکنان و سایر ذینفعان

G5. ارتقاء بهره وری منابع و بهبود مستمر فرآیندها 

فایل‌ها