استراتژی های منتخب مرکز (Strategy):

 ١- پیاده سازی استانداردهای ایمنی بیمار

٢- پیاده سازی استانداردهای ملی اعتباربخشی بیمارستان

 ٣- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات

 ٤ - بکارگیری شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و توانمندسازی کارکنان

 ٥  - استقرار نظام مدیریت بهره وری

٦ -ارتقاء رعایت حقوق گیرندگان خدمت، پیمانکاران و کارکنان مرکز

 ٧ -جلب مشارکت های مردمی و خیرین سلامت

 ٨  -توسعه و بهسازی فضاهای فیزیکی و تجهیزات بیمارستانی

٩ -متناسب سازی خدمات تخصصی مرکز با نیاز های درمانی جامعه و الگوی بیماریها 

١0-  ارتقای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بیمارستان

 

فایل‌ها