دکتر مهدی بشارت
مرتبه علمی: دانشیار
عفونی

Google Scholar
Scopus
ORCID

 


دکتر عبدالکریم پژوومند
مرتبه علمی : استاد
سم شناسی بالینی و مسمومیتها       
Google Scholar
Scopus 
ORCID ID

 

دکتر سعید مالک
مرتبه علمی : استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus 
ORCID ID


 شادروان دکتر مجید آزادگان 
مرتبه علمی : استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکتر مختوم شهنازی

مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی
                                          زنده یاد پروفسور                            محمد حسین مرندیان
خانم دکتر پریرخ سلطانی


متخصص زنان و زایمان
.

.
 

فایل‌ها