ارزشها(Values):

 

1.کیفیت و ایمنی

ایجاد فرهنگ ایمنی، بهبود مستمر سطح کیفیت و ایمنی خدمات ، توانمندسازی و مهارت آموزی.

2.بیمار محوری

ایجاد فرهنگ بیمار محوری. پاسخگویی،راهنمایی و کمک به بیماران، توسعه اخلاق حرفه ای ، افزایش رضایمندی بیماران و پایبندی به منشور حقوق بیمار

3.احترام

صحبت با بیماران، پاسخگویی به نیازهای مشتریان ، حفظ کرامت انسان ، همدردی.

4.خلاقیت

ایده پردازی و نوآوری در امور

5.آینده نگری

تعیین و اشاعه جهت گیری شفاف ، دوراندیشی و برنامه محوری.

6. مشارکت و همدلی

همدلی پرسنل ،  توسعه فرهنگ کار تیمی ، یکپارچگی و استفاده از خرد جمعی.

 

7- عدالت محوری

 

رعایت حقوق ذینفعان از جمله بیماران، کارکنان و پیمانکاران ، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب، پایبندی به منشور حقوق بیمار.

 

فایل‌ها